Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att dela ut följande priser vid högtidssammanträdet den 6 november 2018:

Nils Ahnlunds prisfond
Professor Orvar Löfgren, Lund för hans mångsidiga insatser på etnologins område, vilka mycket starkt bidragit till ämnets utveckling. 

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Gunnstein Akselberg, Bergen för hans framstående forskning om nordiska ortnamn, vilken i många avseenden inriktats mot väsentliga namnteoretiska frågor. 

Professor Ann-Marie Ivars, Helsingfors för hennes undersökningar av finlandssvenska dialekter och stadsmål, vilka resulterat i flera betydelsefulla studier under de senaste åren. 

Dag Strömbäcks belöningsfond
Førsteamanuensis Mikael Males, Oslo för hans innovativa bidrag till forskningen om norrön skaldedikt och fornnordisk mytologi. 

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Docent Karl Axel Lundqvist, Skellefteå för hans viktiga undersökningar av den folkliga fromheten inom lokala väckelserörelser, vilka framlagts i en rad studier av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.

Fil. dr Terese Zachrisson, Jonsered för hennes doktorsavhandling i historia, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige, en skickligt genomförd och intresseväckande analys av mötet mellan evangelisk renlärighet och traditionellt fromhetsliv

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
Fil. kand. och MS Jan Owe, Bro för hans betydelsefulla bidrag till runologin, inte minst hans ovärderliga datatekniska bistånd till den internationellt uppskattade Samnordiska runtextdatabasen.

Fil. dr Britta Zetterström-Geschwind, Norrtälje för hennes doktorsavhandling i etnologi, Publika museirum – materialiseringar av demokratiska ideal på Statens historiska museum 1943–2013, en innehålls- och infallsrik studie om museers rum och materialitet i relation till kulturpolitiska uppdrag. 

Torsten Janckes minnesfond
Docent Ingmar Jansson, Uppsala för hans framstående vikingatidsforskning och hans enastående arbete med att främja forskarkontakter mellan Skandinavien och Östeuropa.

Professor Kyrre Kverndokk, Oslo för hans viktiga bidrag till centrala fält inom norsk folkloristik med tonvikt på studier av kollektiva minnen och naturkatastrofer.   

Professor Gudlaug Nedrelid, Kristiansand för hennes viktiga insatser inom nordisk personnamnsforskning, särskilt hennes författarskap rörande efternamn. 

Fil. dr Sofia Lodén, Uppsala för hennes betydelsefulla studier av de fornsvenska riddarromanerna, där dessa sätts in i sitt europeiska sammanhang. 

Fil. dr Madeleine Modin, Tyresö för hennes doktorsavhandling i musikvetenskap, Museala och musikaliska föreställningar om historiska instrument. En studie av Musikhistoriska museet 1899–1918, i vilken hon skickligt och övertygande behandlar en betydelsefull epok i svensk musikhistoria. 

Fil. dr Sofia Pereswetoff-Morath, Vallentuna för hennes nyskapande insatser inom runologin manifesterade i avhandlingen Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar, där ett synnerligen komplicerat material redovisas och framgångsrikt tolkas. 

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Professor Mats Morell, Uppsala för en mångårig och framstående forskargärning inom agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor. 

Erik och Dency Östhols donationsfond
Konstnären Þórhallur Þráinsson, Reykjavik för hans mångåriga arbete med att, på vetenskaplig grund och med unik kvalitet, rekonstruera nordiskt arkeologiskt och historiskt källmaterial i tecknad, flerdimensionell form. 

Sten Carlssons minnesfond
Seniorforsker Bjørn Aksdal, Trondheim för hans omfattande och betydelsefulla forskning om folkliga musikinstrument i Norge i samspel med landets levande folkmusikscen. 

Gösta Bergs minnesfond
Per Gustavsson, Bjärnum och professor Ulf Palmenfelt, Visby för det omfångsrika trebandsverket Folksagan i Sverige, en guldgruva för såväl den sagointresserade allmänheten som forskare intresserade av de folkliga berättartraditionerna. 

Stipendium ur Marie-Louise och Gösta Virdings fond
Lantbrukaren Lars Larsson, Vassmolösa för hans hängivna lokalhistoriska forskning rörande sydöstsmåländska Ålebo och för hans insatser sedan trettio år för utgivningen av Södermörekrönikan.