Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2019 dela ut sammanlagt drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. Följande priser kommer att delas ut vid högtidssammanträdet i Rikssalen på Uppsala slott den 6 november 2019:

Nils Ahnlunds prisfon
Professor Ulrika Wolf-Knuts, Åbo, för hennes framstående folkloristiska forskning och hennes arbete för folkloristiken som vetenskap.

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Henrik Rosenkvist, Göteborg, för hans skarpsinniga arbete rörande svenska dialekter där han anlagt nya infallsvinklar och därigenom förnyat forskningsfältet.

Professor Svante Strandberg, Uppsala, för ett synnerligen omfattande och kvalitativt högtstående författarskap inom svensk och nordisk ortnamnsforskning, i första hand inom specialområdet hydronymi.

Dag Strömbäcks belöningsfond
PhD Declan Taggart, Omagh, för hans nydanande studier inom forskningsfältet norrön mytologi, i synnerhet för den teoretiskt medvetna och välskrivna monografin How Thor Lost his Thunder. The Changing Faces of an Old Norse God.

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Docent Johanna Widenberg, Alunda, för hennes banbrytande studie Den stora kreatursdöden, som analyserar 1700-talets nötkreaturssjukdomar ur ett agrar- och kulturhistoriskt perspektiv och visar hur åtgärderna för att bekämpa dessa sjukdomar fick betydande konsekvenser.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
Fil. dr Zeth Alvered, Uppsala, för hans filologiska insatser kännetecknade av stor produktivitet förenad med höga kvalitetskrav samt hans värdefulla handskriftsutgåvor inom ett eftersatt forskningsfält.

Torsten Janckes minnesfond
Antikvarie Anna Elmén Berg, Roknäs, för hennes gedigna, sparsmakade och empiriskt säkra vetenskapliga produktion samt hennes studium av de norrländska kyrkobyggar-, församlings- och förkunnartraditionerna.

Fil. mag. Peter Persson, Härnösand, för hans utomordentligt skickligt genomförda arbete med översiktsverket Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar i 330 år, en omfattande vetenskaplig syntes.

Fil. dr Tuija Kirkinen, Helsingfors, för hennes metodiskt och materialmässigt innovativa doktorsavhandling Between skins. Animal skins in the Iron Age and historical burrials in eastern Fennoscandia som genom mikroanalyser av pälshår synliggör den roll som pälsverk från vilda djur spelat i begravningar från järnålder och historisk tid i Finland och Karelen.

Fil. dr Alessandro Palumbo, Göteborg, för hans avhandling Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna, en mycket väl genomförd runologisk undersökning som visar på betydande tankeskärpa. 

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Fil. dr Katarzyna Herd, Malmö, för hennes infallsrika avhandling om människors aktiva förhållningssätt till historia och hur sådant engagemang kommer till uttryck i fotbollens supporter- och klubbkulturer.

Erik och Dency Östhols donationsfond 
Rolf Lundqvist, Enviken, för hans mångåriga strävan att hävda skogen som kulturlandskap, särskilt för hans enastående arbete med att finna, uppmärksamma och bevara vallkullornas ristningar.

Sten Carlssons minnesfond 
Docent Annika Sandén, Linköping, för hennes forskning, bland annat om människor i samhällets utkanter, och för att hon genom sitt författarskap förtjänstfullt spridit kunskaper om och väckt intresse för kulturhistoria hos en bred allmänhet.

Gösta Bergs minnesfond 
Musikantikvarie Inger Stenman, Lunde, för hennes hängivna arbete med att dokumentera, beskriva och förmedla folkligt musicerande i Medelpad och Ångermanland, utfört under många år vid Västernorrlands museum.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs pedagogiska pris
Mikael Thomasson, Göteborg, för insatserna att som pedagog och berättare ha ökat barns och ungas kunskaper om äldre berättartraditioner och, inte minst, gett dem lust, mod och verktyg att själva berätta.

Stipendium ur Marie-Louise och Gösta Virdings fond 
Antikvarie Veronica Palm, Västervik, för hennes omfattande arkeologiska undersökningar som väsentligt bidragit till ökad kunskap om Tjustbygdens förhistoria.