Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum.
Gunnar Graumann och Lars Holm, 2017

Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte tidigare undersökts. Dictionarium innehåller drygt 2 000 svenska uppslagsord som översätts till tyska och ofta även till latin, holländska eller franska, ibland till något av ytterligare ett dussin språk. Ordartiklarnas längd varierar: vissa består bara av ett lemma utan ekvivalent, andra sväller ut till essäer om ämnen som fiske eller folktro. Ord som är snarlika sina tyska motsvarigheter saknas ofta i ordboken.

Inledande avsnitt ägnas tidsläget, huvudpersonernas biografier, själva handskriften och den redigeringsprincip utgivarna följt: trohet mot originalet förenad med begriplighet för läsaren, något som innebär viss typografisk normalisering. Det centrala och dominerande avsnittet är själva ordbokstexten, där varje lemma identifieras med hjälp av Svenska Akademiens ordbok (plus kompletterande ordböcker). I två tematiska kommentarer används uppslagsorden i Dictionarium för att skapa överskådliga bilder, dels av dagligt liv, andligt och materiellt, i drottning Kristinas Sverige, dels av tidens väl utvecklade repertoar i den två- och flerspråkiga lexikografin.

  • Gunnar Graumann och Lars Holm, 2017
  • Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 144
  • ISBN: 9789187403217
Pris: 200 kr, inkl. moms