Kartan i forskningens tjänst.
Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund och Birgitta Svensson (red.), 2008

Kartor samlar och producerar kunskap utifrån skiftande perspektiv. Det kan gälla en bondes personliga minnen och upplevelser lika väl som formeringen av det moderna samhället. Kartor kan också användas för att klargöra arbetsdelning mellan könen eller förekomst av humleodling i det svenska agrarsamhället. Även allegori och moralisk satir kan presenteras i kartans form. Kartor skapas också som resultat av forskning och kan användas för att presentera forskning.

En grupp forskare med bakgrund i olika forskningstraditioner från språkvetenskap, etnologi och arkeologi till landskapsplanering och kulturgeografi har i den här boken på olika sätt belyst den betydelse kartor kan ha i forskningen. Boken är resultatet av ett symposium 2006 i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs regi.

Redaktörer for volymen är Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, Anne-Sofie Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.

  • Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund och Birgitta Svensson (red.), 2008
  • Kartan i forskningens tjänst.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 104
  • ISBN: 9789185352777
Pris: 225 kr, inkl. moms