Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.
Björn Bihl, 2016

Detta arbete handlar om Frödings dialektbruk i riksspråkliga dikter, dvs. om dialekt i litteratur. I dikterna använder Fröding dialektala drag som stilistiska markörer för att skapa olika effekter. Dessa uttrycks i termer av stilfunktion. Den kan vara dels enkel – autentisk-realistisk, komisk-humoristisk och arkaisk-högtidlig – dels en kombination av dessa.

Det betyder i sin tur att den formella sidan behandlas, vilket innebär att avgränsning mot riksspråket och fastställande av dialektal (värmländsk) äkthet är relevanta aspekter. Andra sådana är täthet, dvs. frekvensen av de dialektala dragen, och geografisk spridning; det senare är intressant för att utröna en eventuell samvariation inom resp. dikt. Till viss del uppmärksammas även etymologi i undersökningen.

I arbetet redogörs vidare för de ändringar i form av tillägg och reduceringar av dialektala drag som Fröding gjorde i sina dikter. Viktiga infallsvinklar här är vad, i vilken utsträckning och varför han ändrat.

I undersökningen beaktas kontextens betydelse för de dialektala dragen för att avgöra den dialektala statusen hos dessa. Betydande faktorer är i vilken del av resp. diktsamling en dikt placerats, ämnesinnehållet samt dialektal täthet och Frödings egna kommentarer. Dessutom har framställningssätt och metriskt sammanhang relevans.

Björn Bihl är docent i svenska språket, verksam vid Karlstads universitet.

  • Björn Bihl, 2016
  • Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 141
  • ISBN: 9789187403187
Pris: 200 kr, inkl. moms