Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2020 dela ut sammanlagt drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. 

Nils Ahnlunds prisfon
F. arkivchefen, docent Märta Ramsten, Stockholm, för hennes omfattande och gedigna författarskap på folkmusikens och folkvisans område.

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Kristoffer Kruken, Oslo, för hans framstående forskningsinsatser rörande norska personnamn, inte minst genom arbetet Norsk personnamnleksikon, samt hans viktiga studier beträffande folkliga kreatursnamn. 

Forskningsbibliotekarie Astrid Nora Ressem, Oslo, för hennes mångåriga och stora insatser inom norsk folkviseforskning, framför allt som huvudredaktör för det vetenskapliga fyrbandsverket Norske middelalderballader. Melodier.

Dag Strömbäcks belöningsfond
Associate professor, Ph D Jonas Wellendorf, Berkeley, för hans lärda och innovativa studier av förbindelserna mellan latinsk och norrön litteratur, vilka uppvisar en suverän behärskning av såväl den fornisländska folkkulturen som den lärda, latininfluerade kulturen. 

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Skolbibliotekarie, fil. kand. Laila Eliasson, Vilhelmina, för hennes arbete med att sprida intresset för Lappmarkens nybyggarkultur till en bred allmänhet genom föredrag och i publikationer men också genom engagemanget i Vilhelmina museum.  

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
Barnmorskan Pia Höjeberg, Stockholm, för hennes mångåriga insats att med sakkunskap och stort personligt engagemang skriva barnmorskeyrkets och barnafödandets kulturhistoria.

F d arkivarien Gudrun Rydberg, Lilla Edet, för sina stora insatser vad gäller dokumentation, forskning och förmedling av dalsländsk kulturhistoria.

Torsten Janckes minnesfond
Docent Hans-Hermann Bartens, Göttingen, för hans omfattande och ingående studier av den samiska berättartraditionen, redovisade bland annat i tre monografier.

Professor Per Holmberg, Göteborg, för hans mångsidiga forskning inom svensk språkvetenskap, i synnerhet hans skarpsinniga och nydanande bidrag till tolkningen av Rökstenen.

Forskningsarkivarie, docent Maria Löfdahl, Göteborg, för hennes framstående insatser inom svensk namnforskning, vilka lämnat viktiga bidrag både till det grundläggande arbetet med ortnamnstolkning och till nyare socioonomastisk forskning.

Professor em. Christer Westerdahl, Götene, för hans unika insatser inom den maritima arkeologin och kulturhistorien, manifesterade ibland annat i trebandsverket Norrlandsleden och senast i boken Att färdas i gamla tider.

Fil. dr Linda Qviström, Uppsala, för hennes gedigna doktorsavhandling Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader, en skickligt genomförd och innovativ analys av ljus och mörker i medeltida inomhusmiljöer.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Docent Carina Sjöholm, Lund, för hennes innovativa forskning om människors upplevelser av kultur som teater, litteratur och film samt om hur människor förhåller sig till och formar det gröna kulturarvet.

Erik och Dency Östhols donationsfond 
Forskningschef, docent Rebecka Lennartsson, Uppsala, för hennes viktiga etnologiska undersökningar, främst boken Mamsell Bohmans fall. Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm, som utgör kultur- och socialhistoriska studier av miljöer som sällan skildrats.

Sten Carlssons minnesfond 
Kulturjournalisten Olle Lorin, Torshälla, för hans hängivna engagemang för kulturmiljön, särskilt Rekarnebygdens fornborgar och medeltidsstäderna Torshälla och Skänninge.

Gösta Bergs minnesfond 
Docent Rolf Kjellström, Simrishamn, för hans grundliga och väldokumenterade studier av nybyggarkulturen i södra Lappland, bland annat genom sexbandsverket Nybyggarliv i Vilhelmina och det nyligen utgivna, populärvetenskapliga arbetet Nybyggarnas liv.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs pedagogiska pris
Berättarantikvarie Marianne Folkedotter, Umeå, för hennes engagerande sätt att upprätthålla, utveckla och sprida kunskaper om det folkliga berättandet. 

Stipendium ur Marie-Louise och Gösta Virdings fond 
Universitetslektor, docent Martin Hansson, Gemla, för hans ingående studier om maktens landskap i Småland under vikingatid och medeltid, särskilt framväxten av det medeltida frälset, liksom för fortsatt verksamhet som förmedlare av sitt kunnande till en bred allmänhet.