2018 års pristagare

Nils Ahnlunds prisfond 
Professor Orvar Löfgren, Lund för hans mångsidiga insatser på etnologins område, vilka mycket starkt bidragit till ämnets utveckling. 

Jöran Sahlgrens prisfond 
Professor Gunnstein Akselberg, Bergen för hans framstående forskning om nordiska ortnamn, vilken i många avseenden inriktats mot väsentliga namnteoretiska frågor. 

Professor Ann-Marie Ivars, Helsingfors för hennes undersökningar av finlandssvenska dialekter och stadsmål, vilka resulterat i flera betydelsefulla studier under de senaste åren. 

Dag Strömbäcks belöningsfond 
Førsteamanuensis Mikael Males, Oslo för hans innovativa bidrag till forskningen om norrön skaldedikt och fornnordisk mytologi. 

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning 
Docent Karl Axel Lundqvist, Skellefteå för hans viktiga undersökningar av den folkliga fromheten inom lokala väckelserörelser, vilka framlagts i en rad studier av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.

Fil. dr Terese Zachrisson, Jonsered för hennes doktorsavhandling i historia, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige, en skickligt genomförd och intresseväckande analys av mötet mellan evangelisk renlärighet och traditionellt fromhetsliv. 

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning 
Fil. kand. och MS Jan Owe, Bro för hans betydelsefulla bidrag till runologin, inte minst hans ovärderliga datatekniska bistånd till den internationellt uppskattade Samnordiska runtextdatabasen.

Fil. dr Britta Zetterström-Geschwind, Norrtälje för hennes doktorsavhandling i etnologi, Publika museirum – materialiseringar av demokratiska ideal på Statens historiska museum 1943–2013, en innehålls- och infallsrik studie om museers rum och materialitet i relation till kulturpolitiska uppdrag. 

Torsten Janckes minnesfond 
Docent Ingmar Jansson, Uppsala för hans framstående vikingatidsforskning och hans enastående arbete med att främja forskarkontakter mellan Skandinavien och Östeuropa.

Professor Kyrre Kverndokk, Oslo för hans viktiga bidrag till centrala fält inom norsk folkloristik med tonvikt på studier av kollektiva minnen och naturkatastrofer.   

Professor Gudlaug Nedrelid, Kristiansand för hennes viktiga insatser inom nordisk personnamnsforskning, särskilt hennes författarskap rörande efternamn. 

Fil. dr Sofia Lodén, Uppsala för hennes betydelsefulla studier av de fornsvenska riddarromanerna, där dessa sätts in i sitt europeiska sammanhang. 

Fil. dr Madeleine Modin, Tyresö för hennes doktorsavhandling i musikvetenskap, Museala och musikaliska föreställningar om historiska instrument. En studie av Musikhistoriska museet 1899–1918, i vilken hon skickligt och övertygande behandlar en betydelsefull epok i svensk musikhistoria. 

Fil. dr Sofia Pereswetoff-Morath, Vallentuna för hennes nyskapande insatser inom runologin manifesterade i avhandlingen Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar, där ett synnerligen komplicerat material redovisas och framgångsrikt tolkas. 

Harry Karlssons fond för folklivsforskning 
Professor Mats Morell, Uppsala för en mångårig och framstående forskargärning inom agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor. 

Erik och Dency Östhols donationsfond 
Konstnären Þórhallur Þráinsson, Reykjavik för hans mångåriga arbete med att, på vetenskaplig grund och med unik kvalitet, rekonstruera nordiskt arkeologiskt och historiskt källmaterial i tecknad, flerdimensionell form. 

Sten Carlssons minnesfond 
Seniorforsker Bjørn Aksdal, Trondheim för hans omfattande och betydelsefulla forskning om folkliga musikinstrument i Norge i samspel med landets levande folkmusikscen. 

Gösta Bergs minnesfond 
Per Gustavsson, Bjärnum och professor Ulf Palmenfelt, Visby för det omfångsrika trebandsverket Folksagan i Sverige, en guldgruva för såväl den sagointresserade allmänheten som forskare intresserade av de folkliga berättartraditionerna. 

Stipendium ur Marie-Louise och Gösta Virdings fond 
Lantbrukaren Lars Larsson, Vassmolösa för hans hängivna lokalhistoriska forskning rörande sydöstsmåländska Ålebo och för hans insatser sedan trettio år för utgivningen av Södermörekrönikan.


2017 års pristagare

Nils Ahnlunds prisfond
Professor Bengt af Klintberg, Lidingö, för hans framstående forskning och folkbildning om sägner och vandringshistorier, om folkpoesi och sagor.

Jöran Sahlgrens prisfond
Universitetslektorn och avdelningschefen Peder Gammeltoft, København, för hans framstående författarskap inom nordisk namnforskning med särskild inriktning på namn av nordiskt ursprung i Storbritannien och på Färöarna och Islan

Dag Strömbäcks belöningsfond
Universitetslektor, PhD Pernille Hermann, Aarhus, för hennes omfattande och högkvalitativa vetenskapliga författarskap på den norröna filologins område och hennes insatser inom det internationella forskningsprojektet Memory and the Pre-Modern North.

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Docent Kajsa Andersson, Stockholm, för hennes viktiga utgåvor som presenterar ny samisk forskning i fem omfångsrika volymer med texter på engelska, franska och svenska för en inhemsk men också internationell publik.

Juta Holst, Tallinn, för hennes viktiga bidrag till dokumentationen av den estlandssvenska kulturen, bland annat manifesterad i boken Spítam, en by att minnas.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
F. museichefen Jan-Olof Montelius, Falun, för att han som museichef, forskare och vandrande folkbildare framgångsrikt uppmärksammat vägväsendets historia i vårt land.

F. landsarkivarien Carina Strömberg, Frösön, för hennes insatser som eldsjäl bakom åtskilliga regionala forskningssammankomster i Vilhelmina, där lokalhistoria och folkkultur på ett mångfasetterat sätt kommit att belysas.

Torsten Janckes minnesfond
Professor Henrik Williams, Uppsala, för hans trägna och framgångsrika arbete med att på olika sätt, genom egen forskning och som initiativtagare till den uppskattade kollokvieserien Runråd och till Uppsala runforum, stärka runologins ställning som forskningsfält i Sverige men också ur ett internationellt perspektiv.

Professor em. Olavi Korhonen, Boden, för hans mångsidiga och djuplodande insatser på det samiska forskningsfältet, inte minst manifesterat genom ordboksarbete, översättningsverksamhet och omfattande dokumentation på samiskt område.

Docent Agneta Ney, Uppsala, för hennes framstående forskning i gränsområdet mellan historia, norrön filologi, religionshistoria, ikonografi och arkeologi såsom det senast kommer till uttryck i monografin om Sigurd Fafnesbane.

PhD Ida Tolgensbakk, Oslo, för en välskriven och väl disponerad avhandling i folkloristik, som berikar vår förståelse av migration och kulturmöten.

Fil. dr Agnieszka Backman, Uppsala, för hennes avhandling Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3), ett pionjärarbete där hon på ett klargörande sätt belyser den fornsvenska handskriftskulturen, inte minst kvinnors delaktighet i denna skriftkultur. 

PhD Ingunn Marit Röstad, Nittedal, för doktorsavhandlingen Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400–650/700 e.Kr., i vilken hon övertygande visar hur smycken, och därigenom dräkt, dynamiskt kommunicerar kulturell och etnisk identitet i folkvandringstid och tidig vendeltid.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Docent Markus Idvall, Lund, för hans framstående bidrag till regionalitetsforskningen samt hans brobyggande och framgångsrika kulturvetenskapliga undersökningar av patienterfarenheter i den moderna sjukvården.

Erik och Dency Östhols donationsfond
Fil. dr Anund Lindholm, Lövånger, för hans stringent genomförda studier av landhöjningen utefter den västerbottniska kusten, vilket reviderat flera ortnamnstolkningar, samt för hans maritimhistoriskt viktiga forskningsarbete i Kallviken i Lövånger.

Sten Carlssons minnesfond
F. akademiintendent, docent Torgny Nevéus, Uppsala, för hans mångsidiga social- och kulturhistoriska författarskap, där han utifrån enskilda individer och föga uppmärksammade gruppers perspektiv belyst det moderna Sveriges framväxt.

Gösta Bergs minnesfond
Överbibliotekarien, docent Dan Lundberg, Stockholm, för hans framstående musiketnologiska forskning med inriktning på samtiden och dess musikliv.

Marie-Louise och Gösta Virdings fond
Fil. dr Ingrid Nettervik, Växjö, för fortsatt forskning och folkbildningsverksamhet rörande småländsk litteratur och kulturhistoria.


2017 års pristagare. Foto: Bengt Backlund