Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2023 dela ut sammanlagt drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. 


Nils Ahnlunds prisfond
Professor Thomas Lindkvist, Göteborg, för hans framstående verksamhet inom svensk medeltidshistoria och för hans stora engagemang för tvärvetenskaplig forskning.

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Joseph C. Harris, Harvard, för hans viktiga bidrag till utforskningen av olika aspekter på den fornisländska litteraturen samt för spännande uppslag inom runologi, fornnordisk mytologi och folklore, förmedlade genom mängder av publikationer.

Dr. Peter Leonard och Dr. Peter Broadwell, Stanford, för utvecklandet av digitala metoder för utforskning av nordiska traditionssamlingar, bland annat avancerad sökning och visualisering för att lösa avancerade och aktuella forskningsfrågor.

Dag Strömbäcks belöningsfond
Professor Carolyne Larrington, Oxford, för hennes betydelsefulla forskning på den fornvästnordiska litteraturens område samt för hennes gedigna engelska översättningar av den Poetiska Eddan. 

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Lokalforskaren och översättaren Erik Andersson, Alingsås, för hans insiktsfulla och levande bidrag till kunskapen om västgötsk historia och folkkultur förmedlade genom såväl fiktion som sakprosa.

Förre forskningsarkivarien Staffan Lundmark, Umeå, för hans mångåriga och oegennyttiga arbete med Karl Tiréns viktiga jojksamling

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning 
Docent Ellen Bijvoet, Uppsala, för hennes förtjänstfulla arbete med svenskans varieteter, nationella minoritetsspråk och flerspråkighet.

Författaren och journalisten Eva Sjöstrand, Visby, för hennes betydelsefulla gärning som författare av böcker och artiklar om gotländskt folkliv och gotländsk kulturhistoria samt för hennes gedigna folkbildningsarbete rörande folkkultur.

Torsten Janckes minnesfond
Professor Mikael Svonni, Giron/Kiruna, för hans omfattande och mångsidiga publiceringsverksamhet som varit av största betydelse för nordsamiska språkbrukare och -studerande.

Professor Cecilia Wejryd, Uppsala, för hennes betydelsefulla kyrkohistoriska forskning om hur folklig religiositet tar sig konkreta uttryck inom kyrkan i Sverige.

PhD Hannah Kristine Bjørke Lunde, Oslo, för hennes gedigna kulturhistoriska avhandling Pilgrimage Matters. Administrative and Semiotic Landscapes of Contemporary Pilgrimage Relations in Norway om sentida pilgrimsvandringar, vilka sätts in i ett långt historiskt perspektiv.

Fil. dr Ulla Moilanen, Åbo, för hennes metodiskt intressanta och framsynta arkeologiska avhandling Variations in Inhumation Burial Customs in Southern Finland (AD 900–1400). Case studies from Häme and Upper Satakunta.

Fil. dr Frederik Wallenstein, Stockholm, för hans skarpsinniga religionshistoriska avhandling Muntlighet och minne. Sagatraditionen, kulturhistorien och det kulturella minnets blinda fläck som ur ett kulturteoretiskt perspektiv diskuterar viktiga frågor om muntlig tradition kan betraktas som ett kulturellt minne.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning 
Docent Gabriella Nilsson, Lund, för hennes osvikliga och skickliga förmåga att identifiera brännande samhällsfrågor och undersöka dem med stor etnologisk skärpa.

Erik och Dency Östhols donationsfond
Västanå teater, Sunne, för ett unikt konstnärskap som i teaterform tillsammans med musik och dans levandegör vårt kulturarv av folkligt berättande.

Sten Carlssons minnesfond 
Professor David Dunér, Lund, för hans nydanande och omfångsrika verk Svensk idéhistoria (2022), där han inträngande skildrar de tankevärldar som varit gångna tiders människors och på detta sätt lämnar ett väsentligt bidrag till den svenska kulturhistorien i äldre tid.

Gösta Bergs minnesfond 
Førstekonservator Audun Kjus, Oslo, för hans forsknings- och förmedlingsinsatser som spänner över ett brett spektrum av teman på det kulturhistoriska och folkloristiska fältet samt för hans arbete med att utveckla arbetet vid Norsk Etnologisk Granskning.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pedagogiska pris (ur Anders Diös’ fond)
Ormsö hembygdsförening, Estland, för den enastående insatsen inom föreningen som förvandlat Peargården i Sviby till en väl fungerande hembygdsgård som berättar om den svenska befolkningen på Ormsö

Marie-Louise och Gösta Virdings fond 
Fil. dr Olof Karsvall, Stockholm, som uppmuntran för fortsatt forskning utifrån hans gedigna arbete om utjordar i avhandlingen Utjordar och ödegårdar. En studie i retrogressiv metod.