Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2022 dela ut sammanlagt drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. 

Nils Ahnlunds prisfond
Professor Stefan Brink, Uppsala, för hans framstående vetenskapliga verksamhet inom ett brett historievetenskapligt område som involverar ortnamn, arkeologi och äldre historia.

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Matthew Townend, York, för hans förtjänstfulla arbeten om nordiska ortnamn i Cumbria och Yorkshire.

Dag Strömbäcks belöningsfond
Associate professor Haraldur Bernhar∂sson, Reykjavík, för hans betydelsefulla språkvetenskapliga och handskriftsfilologiska arbete på det norröna området.

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Professor Hållbus Totte Mattsson, Falun, för hans innovativa och internationellt uppmärksammade konstnärliga forskning inom nutida svensk folkmusik.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
Förra forskningsarkivarien Kristina Hagren, Uppsala, för hennes uppoffrande och storartade insatser, vilka möjliggjort slutförandet av det betydande verket Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD).

Docent Jonas Lindström, Uppsala, för hans betydelsefulla insatser i gränsområdet mellan historia, i synnerhet arbetets historia, och digital humaniora.

Torsten Janckes minnesfond
Förra intendenten Eva Silvén, Enskede, för hennes imponerande forskarbiografi Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (2021), en skildring av ett forskarliv från en tid när den äldre koloniala synen på ursprungsfolken började ifrågasättas.

Professor Simon Sorgenfrei, Sköndal, för hans forskning rörande religion och migration i Sverige, främst boken "De kommer att vara annorlunda svenskar". Berättelsen om Sveriges första muslimer (2022).

Journalisten John Kraft, Fredriksberg, Danmark, för hans väl underbyggda forskning rörande labyrinter, sammanfattad i Trojas murar. Labyrinter under 3000 år (2021), där han tar ett mångvetenskapligt grepp om ämnet.

Fil. dr Ingrid Åkesson, för hennes innovativa och tankeväckande forskning i den medeltida balladens universum.

Fil. dr Anton Runesson, Skärholmen, för hans avhandling Blod, kött och tårar. Kroppslig erfarenhet i Sverige ca 1600–1750 (2021), där han gett ett originellt och idérikt bidrag till den svenska folkkulturens historia.

Fil. dr Andreas Hennius, Uppsala, för hans synpunktsrika och framåtsyftande avhandling Outlanders? Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden (2021), som på ett nytt sätt belyser samspel och kulturmönster i gränsområden.

Fil. dr Elin von Unge, för hennes avhandling Samla samtid (2019), som ger oss betydelsefulla perspektiv på och ny kunskap om de kulturhistoriska museernas insamlingsverksamhet.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Universitetslektor Magnus Wikdahl, Lund, för hans långvariga och viktiga undervisningsinsatser och för den betydelse han haft för ett oräkneligt antal etnologistudenter under decennier.

Erik och Dency Östhols donationsfond
Jesper Larsson och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, för deras nydanande och på grundliga arkivstudier baserade arbete Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Resource Management (2022).

Sten Carlssons minnesfond
PhD, direktören för Ukrainas Nationalmuseum i Kyiv, Fedir Androshchuk, för hans viktiga studier av kontakterna mellan Bysans, Kyiv Rus och Skandinavien under vikingatiden samt för hans stora insatser för att, med fara för eget liv, säkra samlingarna vid Nationalmuseet i Kyiv våren 2022.

Gösta Bergs minnesfond
Carl-Johan Ivarsson, Söderköping, och Henrik Olsson, Säffle, för deras imponerande bok Väckelsens hus i Värmland (2021), som i detalj dokumenterar den folkliga väckelsens materiella kulturarv.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pedagogiska pris 
Loraine Jensen, Alexandria, Minnesota, USA, för hennes värdefulla insatser för att sprida vetenskapligt baserad kunskap om runor och runinskrifter till en intresserad allmänhet i Nordamerika. 

Marie-Louise och Gösta Virdings fond
Sven Jensén, Broby, för hans folkbildande insatser för såväl lokalhistorien i Östra Göinge som de sydsvenska ängarnas kulturhistoria.