Kungl. Gustav Adolfs Akademien har beslutat att år 2021 dela ut sammanlagt drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser. 

Nils Ahnlunds prisfond 
Akademiens seniorledamot professor Lars-Gunnar Larsson, Uppsala, för hans undersökningar av samiska dialekter och för hans viktiga bidrag till fenno-ugristiken, både i Sverige och internationellt.

Jöran Sahlgrens prisfond
Professor Seámas Ó Catháin, Dublin, för hans omfattande insatser för dokumentationen och studiet av irländsk folklore och för de kontakter mellan irländsk och nordisk folkloristik som han under lång tid förmedlat.

Professor Mats Thelander, Uppsala, för hans viktiga sociolingvistiska studier av dialektutjämning och förhållandet mellan språkdrag och språkarter samt av språklig variation i svenskan.

Dag Strömbäcks belöningsfond
Associate Professor Kate Heslop, Berkeley, för hennes forskning om norrön litteratur, speciellt hennes innovativa studier i fornisländsk skaldediktning ur mediehistorisk synvinkel.

Andes Diös’ fond för svensk hembygdsforskning 
Lars-Erik Karlsson, Uppsala, för hans mångåriga arbete med att sprida kunskap om Rasbo äldre bebyggelse och samhälle, nyligen sammanfattat i översiktsverket Från forntid till nutid i Rasbo.

Rune Christer Hamp, Stockholm, för att han med hjälp av sin fotografikonst och på sin hemsida gör runinskrifter från hela världen tillgängliga för alla intresserade.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning 
Fil. dr Henrik Alexandersson, Göteborg, för hans framstående forskning och förmedling kring minneskultur och kulturhistoria i Bohuslän, särskilt genom avhandlingen Medeltiden materialiserad. Om etablerandet, aktiverandet och bevarandet av minnesplatser i Ranrike.

Fil. dr Tuva Haglund, Tyresö, för hennes nyskapande doktorsavhandling Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016, som handlar om digitala läspraktiker och fankulturens kreativa skapande i bild och text.

Torsten Janckes minnesfond
Professor Nils Blomkvist, Visby, för hans nydanande analyser som förenar mikrohistoriska perspektiv med stora synteser i studiet av förändringsprocesser i Skandinaviens och Östersjöområdets medeltid.

Docent Beatrice Moring, Cambridge och Helsingfors, för hennes systematiska utforskande av den nordiska rurala kulturhistorien i Norden med tyngdpunkt på Sverige och Finland ur ett jämförande europeiskt perspektiv, främst landsbygdens kulturella och sociala förhållanden.

Associate Professor Marie Riegels Melchior, Köpenhamn, för hennes stora vetenskapliga insatser på mode- och textilhistoriens område. 

Ph.D. Sophie Bønding, Aarhus, för hennes viktiga doktorsavhandling Visions of Unity. A Comparative Study of the Role of Pre-Christian Nordic Religion in the Formation of Denmark as a Community, the 10th and the 19th Centuries.

Fil. dr. Hanna Åkerström, Uppsala, för hennes nyskapande avhandling Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar, vilken erbjuder konstruktiva sätt att analysera runtexter.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning 
Professor Anders Jarlert, Lund, för utgivningen av Göteborgs stifts herdaminne, ett arbete som visar förbindelsen mellan den lärda kulturen och den folkliga, med prästerna som viktiga förmedlare.

Erik och Dency Östhols donationsfond 
Fil. dr Majvor Östergren, Visby, för att hon i sin forskargärning bidragit till att synliggöra, skydda och sprida kunskap om kulturarvet de gotländska silverskatterna.

Sten Carlssons belöningsfond
Docent Per Stille, Växjö, för hans viktiga bidrag till både runologin och den runologiska forskningshistorien.

Gösta Bergs minnesfond 
Fil. dr Klas Wikström af Edholm, Nyköping, för hans perspektivrika doktorsavhandling Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pedagogiska pris 
Bjørn Enes, Bergen, för att han som inspiratör, drivande kraft och eldsjäl bidragit till att öka intresset för muntlig historia i Norge och därvid sammanfört akademien, kultursektorn och frivilliga krafter i dokumentationsarbetet.

Marie-Louise och Gösta Virdings fond
Docent Jan-Henrik Fallgren, Löttorp, ett stipendium till stöd för fördjupade analyser av Sörby borg, knutna till Kvinnön i Gärdslösa socken, Öland.