Utdelningar av priser och belöningar sker årligen i samband med Akademiens högtidssammanträde den 6 november. Medel ur fonderna kan inte sökas.

Nils Ahnlunds prisfond utdelar belöning till ledamot av akademien från något nordiskt land för framstående vetenskaplig insats inom de områden som akademien företräder.

Jöran Sahlgrens prisfond belönar framstående vetenskaplig insats inom nordisk ortnamnsforskning, nordisk dialektforskning eller nordisk folkminnesforskning.

Dag Strömbäcks belöningsfond premierar författarskap eller annan verksamhet som gagnar den forskning som akademien företräder, i första hand inom norrön filologi och norrön folklore. I synnerhet skall forskare från Brittiska öarna, Irland, Island och Norge ihågkommas.

Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning belönar och stödjer insatser inom svensk folkkultur i dess helhet eller vissa delar därav, såsom bebyggelsehistoria, byggnadsskick, social och ekonomisk historia, rättshistoria, arbetsliv, folkminnen, folkseder och språkliga traditioner.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning belönar och stödjer vetenskapligt arbete som fördjupar kännedomen om det svenska folkets liv och kulturella egenart.

Torsten Janckes minnesfond belönar och stödjer vetenskaplig verksamhet inom akademiens område.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning skall främja folklivsforskning vid universiteten i Uppsala och Lund.

Erik och Dency Östhols donationsfond utdelar pris för hembygdsforskning och annan vetenskaplig verksamhet inom de områden akademien företräder.

Marie-Louise och Gösta Virdings fond ger stipendier till forskare i folklivsforskning och kulturhistoria, företrädesvis rörande Småland.

Sten Carlssons minnesfond belönar och stödjer vetenskaplig verksamhet inom de områden akademien företräder.

Gösta Bergs minnesfond belönar och stödjer vetenskaplig verksamhet inom de områden akademien företräder.

Vidar Reinhammars fond för svensk dialektforskning ger främst resestipendier till doktorander och yngre disputerade forskare.

Folke Hedbloms minnesfond stödjer vetenskaplig verksamhet inom de områden Akademien företräder.

Lars Hellbergs minnesfond ger stipendier till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt.

Gun Widmarks fond för forskning i nordiska språk vid Uppsala universitet ska främja forskning i nordiska språk.

Landsprosten Erik Anderssons minnesfond ger bidrag till historisk och kulturhistorisk forskning om Jämtland

Foto Bengt Backlund