Akademiens fastighet på Klostergatan 2 Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse hade under många år sina sammanträden förlagda till dåvarande Svenskt Ortnamnsarkivs lokaler i Dekanhuset i Uppsala. För akademiens plenarsammanträden måste olika tillfälliga lokaler utnyttjas. Det är därför naturligt att frågan om permanenta lokaler ofta var föremål för behandling särskilt under 1950-talet, då behovet härav i allt högre grad gjorde sig gällande. Olika lösningar diskuterades, bl.a. att bygga ett eget hus och däri inreda utrymmen för akademiens verksamhet. Helst ville man dock söka förvärva ett äldre hus med akademiska traditioner.

Ett utmärkt tillfälle härtill erbjöd sig i samband med att Gotlands nation skulle bygga nytt hus vid Östra Ågatan och ville sälja sitt gamla nationshus, det anrika stenhuset på granntomten vid Klostergatan.

Förhandlingar fördes under hösten 1957 under ledning av akademiens skattmästare byggmästaren Anders Diös. Den 1 december 1957 förvärvades fastigheten av akademien till ett pris av 190 000 kr. Jämsides med underhandlingarna angående köpet gjordes noggranna kostnadsberäkningar beträffande den ombyggnad som måste komma till stånd för att få huset i för akademien användbart skick. Kostnaderna härför beräknades till 170 000 kronor.

Tack vare främst Anders Diös och men även andra stödjande ledamöters insatser kunde erforderligt kapital ställas till förfogande. Arbetena igångsattes omedelbart efter tillträdet och praktiskt taget hela huset berördes av ombyggnaden. Invigningen av akademiens nya lokaler ägde rum den 3 december 1958 i närvaro av Hans Majestät Konungen.

I Akademiens fastighet på Klostergatan 2 i Uppsala äger idag flertalet plenarsammanträden rum. I huset ordnas även konferenser och symposier. Akademiens årliga högtidssammanträde den 6 november äger däremot rum på Uppsala slott.


Fotografi på Akademiens fastighet Klostergatan 2 i Uppsala innan uppförandet av huset där Gotlands nation idag huserar.
(Bild från Britta Engmans samlingar.)