Under första hälften av 1500-talet verkade som kyrkoherde i Oviken och prost i Jämtland, Erik Andersson. Jämtland tillhörde då Uppsala ärkestift (Härjedalen lydde under domkapitlet i Trondheim) medan Jämtland – liksom Härjedalen – i världsligt hänseende hörde till Danmark-Norge. 

Genom gåvobrev i december 1962 överlämnade dåvarande lappfogden i Jämtlands län, Waldemar Gardham (1889–1970) ”som ett utryck för känsla av tacksamhet och samhörighet” med sin hemsocken Oviken aktier och kontanta medel till en stiftelse som skulle benämnas ”Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond”.

Stiftelsens ändamål är att genom anslag ut avkastningen på stiftelsens kapital stödja:
1) Arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör.
2) Forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet.

Fondens avkastning disponeras för stipendier ”till försigkomna studeranden vid universitet eller högskola, vilka för sin vidare utbildning är intresserade av att arbeta med någon uppgift, fallande inom förenämnda forskningsområde”. Med historia avses historia i vid mening, inte bara politisk och ekonomisk utan också språklig och kulturell. Bidrag har utgått till forskare inom bland annat historia, ekonomisk historia, kyrkohistoria, ortnamnsforskning, arkeologi, kulturgeografi och konstvetenskap. 

Från och med med 2021 förvaltas fonden av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Vid behov samråder akademiens styrelse inför beslut om bidrag med en bedömningskommitté, i vilken ingår professor Maria Ågren, Uppsala universitet, och professor Per Sörlin, Mittuniversitetet. Beslut om anslag fattas två gånger årligen.

Ansökningar, som ska vara ingivna före utgången av februari respektive oktober månad, ställs till Kungl. Gustav Adolfs Akademien via e-post till ansokan@gustavadolfsakademien.se eller brev till nedanstående adress:

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Landsprosten Erik Anderssons minnesfond
Klostergatan 2
753 21 Uppsala

Förfrågningar om fonden hänvisas till Akademiens sekreterare, docent Fredrik Skott, e-post: sekreteraren@gustavadolfsakademien.se