Resebidrag till doktorander

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc.). Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet dock tolkat i vid mening.  Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023 (OBS! Ny sista ansökningsdag!)

Läs mer.


Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till tryckningsbidrag för doktorandsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen ska klart anknyta till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur, begreppet tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023 (OBS! Ny sista ansökningsdag!)

Läs mer. 

Resebidrag i samband med postdoktoral forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur – begreppet folkkultur dock tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023 (OBS! Ny sista ansökningsdag!)

Läs mer.

Landsprosten Erik Anderssons minnesfond

Ur Landsprosten Erik Anderssons minnesfond utlyses medel för arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör samt för forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet. Sista ansökningsdag: 31 oktober 2023.

Läs mer om fonden.


Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur maximalt två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Härtill tillkommer bidrag till resor, konferenser eller fältarbeten på 25 000 kronor. Med programmet vill Akademien etablera en långsiktig relation med stipendiaterna, som bl.a. kommer att ges möjlighet att söka ytterligare medel, t.ex. för anordnande av symposium. Utlysningen riktar sig till: 1) Post doc-forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst fyra till sex månader vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek, och 2) Post doc-forskare i Sverige som vill tillbringa fyra till sex månader vid ett utländskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. Sista ansökningsdag: 1 december 2023.

Läs mer 

Within the framework of the Bernadotte Programme, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture invites applications for a maximum of two scholarships. These are intended for postdoctoral researchers working within the fields the Academy represents; Swedish folk culture in this context is to be taken in a broad sense. Each award is for SEK 125,000. In addition, there is a grant for travel, conferences, or fieldwork of SEK 25,000. The Academy aims to establish a long-term relationship with the scholarship holders, who will, among other things, be given the opportunity to apply for additional funding, for instance, to organize symposiums. The call is aimed at: 1. Postdoctoral researchers from outside Sweden who wish to spend a minimum of four to six months at a Swedish university or a research-oriented archive, museum or library in Sweden, and 2) Postdoctoral researchers from Sweden who wish to spend a minimum of four to six months at a foreign university or research-oriented archive, museum or library. Applications are to be sent by email and must arrive no later than December 1, 2023.

Read more


Jonseredsstipendiet

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson samt 10 000 kronor för resor och andra omkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2024. Sista ansökningsdag: 15 december 2023.

Läs mer. 


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".