Landsprosten Erik Anderssons minnesfond

Ur Landsprosten Erik Anderssons minnesfond utlyses medel för arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör samt för forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet. Sista ansökningsdag: 31 oktober 2022.

Läs mer om fonden


Jonseredsstipendium

Akademien utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson samt 10 000 kronor för resor och andra omkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2023. Sista ansökningsdag: 15 december 2022.

Läs mer om utlysningen


Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur maximalt två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Utlysningen riktar sig till post doc-forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst fyra till sex månader vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. Sista ansökningsdag: 15 december 2022.

Läs mer.
Read more.


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".