Med anledningen av Hans Maj:t Konungens 70-årsdag år 2016 instiftade de Kungliga akademierna tillsammans Bernadotteprogrammet med syfte att erbjuda en mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Förutom Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ingår Kungl. Akademien för de fria konstarterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien i samarbetet.


År 2023 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademien en Bernadottestopendiat: PhD Caroline WilhelmssonHon disputerade 2020 på avhandlingen The Concept of Swedish Identity, c. 800–1288. Som Bernadottestipendiat vill hon med projektet ”The Lives and Power of Sweden’s Mediaeval Queens, c. 970–1330” undersöka vilka roller svenska drottningar hade, deras position och makt. Härigenom vill Wilhelmsson öka vår förståelse för medeltida drottningskap i Europas periferi. Som stipendiat vistas Wilhelmsson vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. 

År 2022 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademien två Bernadottestipendiater: PhD Sophie Bønding och PhD Sjamme van de Voort. Bønding disputerade 2020 vid Aarhus universitet och var som stipendiat knuten till Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionsvetenskap vid Stockholms universitet. Med sitt projekt Viking Age Rulership in New Perspective undersökte hon skapandet av en ny kollektiv kristen identitet för den socio-ekonomiska eliten i 900-talets Danmark. van de Voort disputerade 2021 vid University of Nottingham och var som stipendiat knuten till Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. I sitt projekt Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden undersökte han relationen mellan kulturella minnen och platser i diasporasamhällen.

År 2021 utsåg Akademien två Bernadottestipendiater: Phd Kaj Alsved och PhD Michael Frost. Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017. Som stipendiat arbetade med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han studerade hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Ahlsved bedrev sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Michael Frost disputerade 2018 vid University of Aberdeen. Hans stipendieprojekt hade rubriken The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rörde biskoparna i den svenska kyrkoprovinsen under senmedeltiden, deras bakgrund, liv och ämbetsutövning. Frost utförde sin forskning vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

År 2020 utsåg Akademien två Bernadottestipendiater: fil. dr Hele Kiimann och PhD Viatcheslav KuleshovSwedish settlement development in Estonia and Ukraine since the late 18th century var rubriken på det forskningsprojekt som Kiimann genomförde vid Centrum för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Viatcheslav Kuleshov är numismatiker, specialiserad på tidiga mynt från den islamska världen. Hans projekttitel löd : Economic Encounters and Cultural Reflections: Sweden and the World of Islam in the long Viking Age, 750–1150 och syftade  till att genom studier av arkeologiskt funna mynt kartlägga handelsförbindelser under vikingatiden mellan Sverige och den islamska världen. Han bedrev sin forskning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. 

År 2019 utsågs två Bernadottestipendiater: Beñat Elortza (Scandinavian Studies, University of Aberdeen) och Caitlin Ellis (Queens´ College, University of Cambridge). Elortza arbetade med projektet "From Svíþjóð to Svecia: Sweden’s State-Building Process from a European and Pan-Scandinavian Perspective, c. 1200-1280" var knuten till Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet. Ellis projekt hade titeln "New Perspectives on Viking Activity and Cultural Interactions" . Som stipendiat vistades hon vid Historiska institutionen, Stockholms Universitet.

År 2018 utsågs två Bernadottestipendiater: associate professor Jasmina Talam och fil. dr Misha van Kan. Jasmina Talams projekt, betitlat "Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden", handlade om att studera svensk-bosniers musik och musicerande i de 50-tal exilföreningar som finns i landet. Hon intresserade sig för hur svensk-bosnierna bibehåller och förändrar den traditionella musiken från hemlandet.  Holländaren Mischa van Kan är jazzforskare och disputerade i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Rubriken på hans forskning inom Bernadotteprogrammet löd "The development of record covers and their importance for jazz in Sweden". Han studerade hur skivomslagen med svensk jazzmusik från 50- och 60-talen utarbetades för att, tillsammans med den inspelade musiken, skapa bilden av ett modernt och formsäkert Sverige.

År 2017 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse två Bernadottestipendiater: Irene García Losquiño, Alicante, Spanien och Luke John Murphy, Aarhus, Danmark. Rubriken på Irene García Losquiños forskningsprojekt är “The North and West Germanic Place-Names of Galicia, Spain”. Luke John Murphys projekt är rubricerat ”The Limits of Discrepancy – Mapping Variation in Pre-Christian Nordic Religion”. 

År 2016 utsågs två Bernadottestipendiater av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse: Melanie Schiller (Groningen, Nederländerna) och Declan Taggart (Aberdeen, Storbritannien). Schiller doktorerade i början av 2016 vid Amsterdams universitet på en avhandling om tyskhet i tysk populärmusik under 70 år. Som gästforskare vid Svenskt visarkiv undersökte hon inom ramen för Bernadotte-programmet hur svenskhet uttrycks i samtida svensk populärmusik. Taggart disputerade 2015 vid Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen på en religionshistorisk avhandling om Tor-gestalten i fornnordisk religion. Som Bernadottestipendiat fördjupade han sin forskning inom detta ämne, bland annat genom att jämföra äldre och nyare uppfattningar av denna gudom. Taggart genomförde sin forskningsvistelse vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

"Utdelning av 2017 års Bernadottestipendier". Foto: Kungahuset.se
"Jasmina Talam och Hans Maj:t Konungen". Foto: Urban Wedin