Med anledningen av Hans Maj:t Konungens 70-årsdag år 2016 instiftade de Kungliga akademierna tillsammans Bernadotteprogrammet med syfte att erbjuda en mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Förutom Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ingår Kungl. Akademien för de fria konstarterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien i samarbetet.


År 2022 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademien två Bernadottestipendiater: PhD Sophie Bønding och PhD Sjamme van de Voort. Bønding disputerade 2020 vid Aarhus universitet och kommer som stipendiat knytas till Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionsvetenskap vid Stockholms universitet. I sitt projekt Viking Age Rulership in New Perspective undersöker hon skapandet av en ny kollektiv kristen identitet för den socio-ekonomiska eliten i 900-talets Danmark. van de Voort disputerade 2021 vid University of Nottingham och kommer som stipendiat knytas till Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. I sitt projekt Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden undersöker han relationen mellan kulturella minnen och platser i diasporasamhällen.

År 2021 utsåg Akademien två Bernadottestipendiater: Phd Kaj Alsved och PhD Michael Frost. Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017. Som stipendiat kommer han att arbeta med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han studerar hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Projektet syftar ytterst till att ge en historisk bakgrund till dagens läktarkultur. Kaj Ahlsved kommer att bedriva sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Michael Frost disputerade 2018 vid University of Aberdeen. Hans stipendieprojekt har rubriken The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rör biskoparna i den svenska kyrkoprovinsen under senmedeltiden, deras bakgrund, liv och ämbetsutövning. Med ett jämförande perspektiv ska han studera hur deras respektive karriärer avlöpte, hur karriärerna utvecklades och om eventuella skillnader mellan stiften. Michael Frost kommer att utföra sin forskning vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

År 2020 utsåg Akademien två Bernadottestipendiater: fil. dr Hele Kiimann och PhD Viatcheslav Kuleshov. Hele Kiimann är kulturgeograf, forskningsansvarig vid Estlands sjöfartsmuseum i Tallinn. Hon har ett speciellt intresse för de svenskspråkiga bosättningarna vid Estlands kust och i Ukraina (Gammalsvenskby). Swedish settlement development in Estonia and Ukraine since the late 18th century, är rubriken på det forskningsprojekt som hon ska genomföra vid Centrum för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Viatcheslav Kuleshov är numismatiker, specialiserad på tidiga mynt från den islamska världen. Han arbetar för närvarande som universitetslektor vid Tyumen State University i Ryssland. Hans projekttitel lyder: Economic Encounters and Cultural Reflections: Sweden and the World of Islam in the long Viking Age, 750–1150. Hans forskning syftar till att genom studier av arkeologiskt funna mynt (ca 88 000 stycken) kartlägga handelsförbindelser under vikingatiden mellan Sverige och den islamska världen. Han bedrev sin forskning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. 

År 2019 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse två Bernadottestipendiater: Beñat Elortza (Scandinavian Studies, University of Aberdeen) och Caitlin Ellis (Queens´ College, University of Cambridge). Elortza kommer att arbeta med projektet "From Svíþjóð to Svecia: Sweden’s State-Building Process from a European and Pan-Scandinavian Perspective, c. 1200-1280" och vara knuten till Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet. Ellis projekt har titeln "New Perspectives on Viking Activity and Cultural Interactions" och hon kommer att vara knuten till Historiska institutionen, Stockholms Universitet. Läs mer om deras projekt. 

År 2018 utsågs två Bernadottestipendiater: associate professor Jasmina Talam och fil. dr Misha van Kan. Jasmina Talam är musiketnolog, verksam vid Musikkonservatoriet i Sarajevo, Bosnien-Herzgovina, i sin tur en del av universitetet i Sarajevo. Hennes projekt, betitlat "Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden", handlar om att studera svensk-bosniers musik och musicerande i de 50-tal exilföreningar som finns i landet. Hon är intresserad av hur svensk-bosnierna bibehåller och förändrar den traditionella musiken från hemlandet.  Holländaren Mischa van Kan är jazzforskare, disputerade häromåret i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, och är nu verksam inom ett postdoc-projekt vid universitetet i Oldenburg, strax utanför Hamburg. Rubriken på hans forskning inom Bernadotteprogrammet lyder "The development of record covers and their importance for jazz in Sweden". Han ska studera hur skivomslagen med svensk jazzmusik från 50- och 60-talen utarbetades för att, tillsammans med den inspelade musiken, skapa bilden av ett modernt och formsäkert Sverige.

År 2017 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse två Bernadottestipendiater: Irene García Losquiño, Alicante, Spanien och Luke John Murphy, Aarhus, Danmark. Rubriken på Irene García Losquiños forskningsprojekt är “The North and West Germanic Place-Names of Galicia, Spain”. Luke John Murphys projekt är rubricerat ”The Limits of Discrepancy – Mapping Variation in Pre-Christian Nordic Religion”. 

År 2016 utsågs två Bernadottestipendiater av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse: Melanie Schiller (Groningen, Nederländerna) och Declan Taggart (Aberdeen, Storbritannien). Schiller doktorerade i början av 2016 vid Amsterdams universitet på en avhandling om tyskhet i tysk populärmusik under 70 år. Som gästforskare vid Svenskt visarkiv undersökte hon inom ramen för Bernadotte-programmet hur svenskhet uttrycks i samtida svensk populärmusik. Taggart disputerade 2015 vid Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen på en religionshistorisk avhandling om Tor-gestalten i fornnordisk religion. Som Bernadottestipendiat fördjupade han sin forskning inom detta ämne, bland annat genom att jämföra äldre och nyare uppfattningar av denna gudom. Taggart genomförde sin forskningsvistelse vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

"Utdelning av 2017 års Bernadottestipendier". Foto: Kungahuset.se
"Jasmina Talam och Hans Maj:t Konungen". Foto: Urban Wedin