Fredrik Skott (f. 1972), fil. dr i historia, docent i nordisk folkloristik och bitr. arkivchef vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Hans forskning är inriktad mot kulturarvsproduktion, ritualer och narrativitet, föreställningsvärldar samt digital humaniora. Skott är redaktör för Svenska landsmål och svenskt folkliv.

E-postadress: fredrik@fredrikskott.se
Hemsida: http://www.sprakochfolkminnen....