Studia anthroponymica Scandinavica
ISSN 0280-8633

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som sedan 1983 utkommer med ett nummer årligen. SAS utges sedan årgång 27 (2009) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen.

Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas. SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

SAS stöds ekonomiskt av Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS).

Bidrag till SAS välkomnas på något av de nordiska språken (helst danska, norska eller svenska) samt på engelska eller tyska. Alla artiklar har ett engelskt abstract och de som inte är skrivna på engelska har också en engelskspråkig sammanfattning.

Alla insända artiklar granskas av redaktörerna samt anonymt av två vetenskapliga granskare utanför redaktionen.

Författaranvisningar
Förkortningslista
A style sheet in English

Redaktörer:
Katharina Leibring, katharina.leibring@sprakochfolkminnen.se
Lennart Ryman, lennart.ryman@sprakochfolkminnen.se

Nordiskt redaktionsråd:
Eva Villarsen Meldgaard , Köpenhamn
Guro Reisæter, Tromsø
Minna Saarelma-Paukkala, Helsingfors

Redaktionens postadress:
Studia anthroponymica Scandinavica
Box 135
SE-751 04 UPPSALA

Årgångar: