Anders Kaliff (f. 1963) är sedan 2008 professor i arkeologi vid Uppsala universitet. Dessförinnan var han under mer än 20 år anställd vid Riksantikvarieämbetet, som arkeolog, projektchef och avdelningschef. Vid sidan om sin tjänst inom Riksantikvarieämbetet disputerade han 1997 på en avhandling om det fornskandinaviska kremationsgravskicket. År 2000 blev han docent i arkeologi vid Uppsala universitet. Forskningsintressena är flera och omfattar vid sidan om fornskandinaviskt gravskick och kultbruk bland annat förhistorisk migration och kulturkontakter, inte minst utifrån ett jämförande indoeuropeiskt perspektiv. Åren 2020-2025 ingår Kaliff i det av RJ finansierade forskningsprogrammet LAMP (Language and Myths of Prehistory), samt är sedan 2021 styrelseordförande för Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier vid Stockholms univeristet.