Dagfinn Skre (f. 1954) er professor i arkeologi (jernalder og vikingtid) ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med en sosiokulturell tilnærming innenfor rekke temaer innen perioden 100–1200 e. Kr.: tidlig kirkeorganisasjon, bebyggelses- og eiendomshistorie, urbanisering, økonomi og betalingsmidler, samt politiske enheter og samfunnsmessige hierarkier og institusjoner. Han er også medlem av Det Norske Vitenskapsakademi, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og Deutschen Archäologischen Institut. 

E-postadress: dagfinn.skre@khm.uio.no
Hemsida: https://www.khm.uio.no/om/orga...