Iréne A. Flygare är docent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, tidigare forskningschef vid Stiftelsen Upplandsmuseet och vice preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Hon disputerade 1999 på avhandlingen Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 1900-talet. Hennes fortsatta forskning handlar om familj, jordägande, kön och religion i rurala områden under framförallt 1800- och 1900-talet.

E-postadress: vicepreses@gustavadolfsakademien.se