Mats Wahlberg (f. 1948) är fil. dr, docent i nordiska språk särskilt ortnamnsforskning, f.d. forskningschef vid Namnarkivet, Institutet för språk och folkminnen. Hans forskning är inriktad på uppländska ortnamn, urban onomastik och skogsfinska ortnamn. Han är Chair of Editorial Board för tidskriften Onoma och medlem i Terminological Group (båda inom International Council of Onomatic Sciences, ICOS), sekreterare i Ortnamnssällskapet i Uppsala och redaktör för Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.