Sven-Olof Lindquist föddes i Stockholm 1933 och disputerade 1968 på avhandlingen Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Östergötland. Hallebyundersökningen, och blev samma år docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Banbrytande är studierna av äldre övergivna åkersystem. Han fortsatte med viktiga undersökningar av områden på Gotland med förhistorisk åkermark. Unga landskapsforskare drogs genom dessa undersökningar in i hans projekt, och den landskapsarkeologiska forskningen utvecklades allteftersom. De årliga handledningsträffarna i Östergötland och på Gotland blev, berättar Dan Carlsson, Mats Widgren och Bengt Windelhed i sina minnesord i Dagen Nyheter, till fältseminarier men även uppsluppna backanaler under »Limpos» ledning. Från 1977, när befattningen som länsantikvarie inrättats, var det naturligt att Sven-Olof Lindquist skulle bli Gotlands förste länsantikvarie, men det var han endast fram till 1979, då han gick vidare som chef för Gotlands fornsal. Från 1995 var han forskningschef för projektet Gotland Center for Baltic Studies vid Gotlands länsstyrelse och Högskolan på Gotland. Han har beskrivits som en viktig inspiratör, inte minst för yngre forskare, vilken hade avsevärd betydelse för deras vägval. Sven-Olof Lindquist blev år 1993 korresponderande ledamot i vår akademi.

Av Lars-Erik Edlund
Preses, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Minnesordet är publicerat i Saga och sed 2018, s. 13.