Tack vare frikostiga donationer förfogar akademien över ett flertal fonder, ur vilka varje år utdelas priser till förtjänta forskare. För år 2017 har Kungl. Gustav Adolfs Akademien beslutat att utdela sammanlagt 850 000 kr till 18 forskare från Danmark, Estland, Norge och Sverige. Priserna kommer att delas ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november i Rikssalen på Uppsala slott. Följande mottagare erhåller år 2017 pris från Akademien:

Nils Ahnlunds prisfond
Professor Bengt af Klintberg, Lidingö, för hans framstående forskning och folkbildning om sägner och vandringshistorier, om folkpoesi och sagor.

Jöran Sahlgrens prisfond
Universitetslektorn och avdelningschefen Peder Gammeltoft, København, för hans framstående författarskap inom nordisk namnforskning med särskild inriktning på namn av nordiskt ursprung i Storbritannien och på Färöarna och Island.

Dag Strömbäcks belöningsfond
Universitetslektor, PhD Pernille Hermann, Aarhus, för hennes omfattande och högkvalitativa vetenskapliga författarskap på den norröna filologins område och hennes insatser inom det internationella forskningsprojektet Memory and the Pre-Modern North.

Anders Diös’ fond för svensk hembygdsforskning
Docent Kajsa Andersson, Stockholm, för hennes viktiga utgåvor som presenterar ny samisk forskning i fem omfångsrika volymer med texter på engelska, franska och svenska för en inhemsk men också internationell publik.

Juta Holst, Tallinn, för hennes viktiga bidrag till dokumentationen av den estlandssvenska kulturen, bland annat manifesterad i boken Spítam, en by att minnas.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning
F. museichefen Jan-Olof Montelius, Falun, för att han som museichef, forskare och vandrande folkbildare framgångsrikt uppmärksammat vägväsendets historia i vårt land.

F. landsarkivarien Carina Strömberg, Frösön, för hennes insatser som eldsjäl bakom åtskilliga regionala forskningssammankomster i Vilhelmina, där lokalhistoria och folkkultur på ett mångfasetterat sätt kommit att belysas.

Torsten Janckes minnesfond
Professor Henrik Williams, Uppsala, för hans trägna och framgångsrika arbete med att på olika sätt, genom egen forskning och som initiativtagare till den uppskattade kollokvieserien Runråd och till Uppsala runforum, stärka runologins ställning som forskningsfält i Sverige men också ur ett internationellt perspektiv.

Professor em. Olavi Korhonen, Boden, för hans mångsidiga och djuplodande insatser på det samiska forskningsfältet, inte minst manifesterat genom ordboksarbete, översättningsverksamhet och omfattande dokumentation på samiskt område.

Docent Agneta Ney, Uppsala, för hennes framstående forskning i gränsområdet mellan historia, norrön filologi, religionshistoria, ikonografi och arkeologi såsom det senast kommer till uttryck i monografin om Sigurd Fafnesbane.

PhD Ida Tolgensbakk, Oslo, för en välskriven och väl disponerad avhandling i folkloristik, som berikar vår förståelse av migration och kulturmöten.

Fil. dr Agnieszka Backman, Uppsala, för hennes avhandling Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3), ett pionjärarbete där hon på ett klargörande sätt belyser den fornsvenska handskriftskulturen, inte minst kvinnors delaktighet i denna skriftkultur. 

PhD Ingunn Marit Röstad, Nittedal, för doktorsavhandlingen Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400–650/700 e.Kr., i vilken hon övertygande visar hur smycken, och därigenom dräkt, dynamiskt kommunicerar kulturell och etnisk identitet i folkvandringstid och tidig vendeltid.

Harry Karlssons fond för folklivsforskning
Docent Markus Idvall, Lund, för hans framstående bidrag till regionalitetsforskningen samt hans brobyggande och framgångsrika kulturvetenskapliga undersökningar av patienterfarenheter i den moderna sjukvården.

Erik och Dency Östhols donationsfond
Fil. dr Anund Lindholm, Lövånger, för hans stringent genomförda studier av landhöjningen utefter den västerbottniska kusten, vilket reviderat flera ortnamnstolkningar, samt för hans maritimhistoriskt viktiga forskningsarbete i Kallviken i Lövånger.

Sten Carlssons minnesfond
F. akademiintendent, docent Torgny Nevéus, Uppsala, för hans mångsidiga social- och kulturhistoriska författarskap, där han utifrån enskilda individer och föga uppmärksammade gruppers perspektiv belyst det moderna Sveriges framväxt.

Gösta Bergs minnesfond
Överbibliotekarien, docent Dan Lundberg, Stockholm, för hans framstående musiketnologiska forskning med inriktning på samtiden och dess musikliv.

Marie-Louise och Gösta Virdings fond
Fil. dr Ingrid Nettervik, Växjö, för fortsatt forskning och folkbildningsverksamhet rörande småländsk litteratur och kulturhistoria.

Läs mer om Akademiens priser.