Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Utlysningen riktar sig till post doc- forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. 

Läs mer

Within the framework of the Bernadotte Programme, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture invites applications for two scholarships. These are intended for postdoctoral researchers outside Sweden working within the fields the Academy represents; Swedish folk culture in this context is to be taken in a broad sense. Each award is for SEK 125,000.

Read more.