Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet onsdagen den 29 september. H.M. Konung Carl XVI Gustaf, som är de kungliga akademiernas beskyddare, delade ut diplomen till samtliga stipendiater.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021 är:

Fil. dr Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017. Som stipendiat arbetar han med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han studerar hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Projektet syftar ytterst till att ge en historisk bakgrund till dagens läktarkultur. Kaj Ahlsved bedriver sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Ph.D. Michael Frost disputerade 2018 vid University of Aberdeen. Hans stipendieprojekt The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages rör biskoparna i den svenska kyrkoprovinsen under senmedeltiden, deras bakgrund, liv och ämbetsutövning. Med ett jämförande perspektiv studerar han hur deras respektive karriärer avlöpte, hur karriärerna utvecklades och om eventuella skillnader mellan stiften. Michael Frost utför sin forskning vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Fredrik Skott, sekreterare vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur presenterar stipendiaterna Kaj Ahlsved och Michael Frost. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Övriga stipendiater inom Bernadotteprogrammet är:

Kungl. Akademien för de fria konsterna 
Ida-Johanna Lundqvist
Hanna Zelleke Collin  

Kungl. Musikaliska Akademien 
Mårten Nehrfors-Hultén

Svenska Akademien 
Cecilia Hansson 
Katrin Ahlgren 

Kungl. Vitterhetsakademien 
Annie Burman
Petra Dotlačilová
Svante Landgraf

Läs mer om utdelningen.