Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2018 avsatt 100.000 kronor som bidrag till doktorander vid universitet i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete. Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet tolkat i vid mening. 

Läs mer om utlysningen.