Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2018 avsatt 100.000 kronor som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur – begreppet folklig kultur tolkat i vid mening. Medlen kan sökas av person som disputerat under de senaste fem åren räknat från sista ansökningsdag, således med disputationsdag den 5 mars 2013 eller senare.

Läs mer om utlysningen.