Vid sitt sammanträde den 26 april beslöt Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse att utdela medel ur Lars Hellbergs fond, till forskare som arbetar tvärtvetenskapligt i Hellbergs anda inom nordiska språk eller motsvarande. Stipendier mellan 120 000 och 150 000 kronor utdelades till följande fem forskare:

Beatrice Bedogni, Cambridge, för studiet av mottagandet av klassisk litteratur på Island under Sturlungatiden och hur detta samspelar med överföringen av kunskap och makt från öst till väst, mer specifikt vilken roll Trojamyten – att kungar härstammar från trojanska krigare i förskingringen – har spelat för den isländska kulturen i en europeisk kontext.

Christopher Crocker, Manitoba, för ett projekt om hur funktionshindrade skildras i de isländska sagorna, såväl ur berättartekniska perspektiv som hur sagorna kan illustrera tidens och det dåtida samhällets syn på mänskliga ”olikheter”.

Carina Damm, Leipzig, för en studie om hur den klimatomställning som forskare antagit har ägt rum omkring år 1000, har påverkat Norden. Hon kommer att göra en komparativ analys av dels den naturvetenskapliga kunskap vi äger rörande väder och klimat under denna period, dels söka information i de litterära källorna om hur människorna upplevde och påverkades av eventuella klimatförändringar och extremväder.

Harriet Evald-Tang, Durham, för ett projekt om vilken roll björnen har spelat inom nordisk kultur, inklusive samisk kultur. Syftet är att fylla en forskningslucka rörande förhållandet björn–människa..

Simon Karlin Björk, Uppsala, för arbetet med en doktorsavhandling om de nordiska ortnamnen på fornsvenska -arna(r) och -ærni(r). Det primära syftet med undersökningen är att reda ut namnelementets etymologi, betydelse och ålder.