Andreas Nordberg (f. 1971) disputerade i religionshistoria 2003, och blev 2009 docent. Avhandlingen Krigarna i Odins sal, Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion har betydande förtjänster. Nordbergs analys av de mytiska bildernas koppling till människors religiositet gör det möjligt för honom att visa hur dynamiskt förhållandet mellan föreställningarna om döden och graven, Hel och Valhall, var i det vikingatida Norden. Nordberg gör även upp med den evolutionistiska tolkningen av Valhallsidén, där man tänkte sig en utveckling från primitiva föreställningar om släktens dödsberg eller ett dunkelt dödsrike till den vikingatida myten om det glansfulla Valhall. 

I arbetet Jul, disting och förkyrklig tideräkning (2006) tar Nordberg upp väsentliga frågor om förkristen tideräkning och förkristna kultfester. Det kan i förstone tyckas märkligt att ägna ett helt arbete åt sådana kalendrar och kultfester med tanke på den nästan totala avsaknaden av autentiskt förkristet källmaterial. Nordberg lyckas emellertid visa att det trots allt är möjligt att belysa dessa frågor utifrån sekundära källor och senare folkliga traditioner. Arbetet Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri (2013) utgör en välskriven och djuplodande forskningshistoria.

Invalet av Andreas Nordberg kommer att berika Akademiens vetenskapliga verksamhet. Han är en internationellt erkänd och etablerad forskare med betydande meriter, vars arbete har utgångspunkter i olika ämnestraditioner.