Carola Nordbäck (f. 1963) disputerade år 2004 i historia vid Umeå universitet och år 2009 i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. År 2010 utnämndes hon till docent i kyrkohistoria i Åbo. Hon har bland annat varit anställd som universitetslektor i teologi vid Umeå universitet, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och är nu universitetslektor i historia vid Mittuniversitetet.

Genom sina båda doktorsavhandlingar har Nordbäck etablerat sig som en framstående kännare av 1700-talets religiösa kultur. Avhandlingen i historia behandlar striden mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism vid 1700-talets början, medan avhandlingen i kyrkohistoria analyserar centrala teman i Anders Chydenius religiösa författarskap.

Folklig kultur är ett återkommande tema i Nordbäcks forskning. Hon har publicerat flera viktiga artiklar om folkliga religiösa rörelser på 1700-talet, bl.a. om de s.k. gråkoltarna i Stockholm och väckelsepredikanter i nordliga delarna av landet. Studierna av den folkliga religiositeten har ofta ett uttalat genusperspektiv, där Nordbäck på ett övertygande sätt tillämpar internationell teoribildning.

Historiebruk är ett annat av Nordbäcks forskningsområden. Här har hon brutit ny mark, framför allt genom att identifiera det religiösa historiebruket som ett angeläget område att beforska men också genom att kombinera frågor om historiebruk, minnespolitik och identitetsskapande med materiella aspekter på kulturen. Med nya teoretiska infallsvinklar såsom posthumanism och ekokritik och utifrån perspektiv som visuell kultur har Nordbäck bidragit till att etablera en kritisk kulturpedagogik i Sverige.

Som forskare har Nordbäck bidragit till att utveckla nya forskningsfält. Hon har varit engagerad i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid olika lärosäten och sitter i ledningsgrupper för ett antal mångdisciplinära forskarnätverk.