Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsmöte valdes generaldirektören för Musikverket, docent Dan Lundberg, till korresponderande ledamot.

Sina akademiska studier har Lundberg bedrivit vid Stockholms universitet: fil.kand. 1987 i musikvetenskap och praktisk filosofi, fil. dr i musikvetenskap 1994. Avhandlingen, om improvisation i turkisk folk- och populärmusik, bör ses som ett uttryck för det under 1990-talet växande intresset för musiketnologi som ledde till ett relativt omfattande utforskande av nya inhemska och invandrade folkliga musikformer i Sverige inom discipliner som musikvetenskap, etnologi, antropologi och sociologi. Efter en period som lärare i musikvetenskap fick Lundberg anställning som forskare i projektet "Musik, Medier, Mångkultur" (1995–2000), ett av de mer omfattande på musikområdet i Sverige, med snabbt genomslag i forskning och utbildning i musikvetenskap och etnologi. 2001 utnämndes Lundberg till docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och samma år fick han anställning som chef vid Svenskt visarkiv. 2004–2007 adjungerades han som professor i Musik och kulturell mångfald vid Högskolan i Gävle. 2011 utnämndes han till docent i Musikvetenskap vid Åbo akademi. Efter tillkomsten av Statens Musikverk 2011 har Lundberg tjänstgjort först som chef vid Svenskt visarkiv, och därefter som överbibliotekarie, forskningsansvarig och chef för Arkiv- och biblioteksavdelningen, vari ingår Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Records. Våren 2020 utnämndes han av regeringen till myndighetens generaldirektör. Dan Lundberg är även ledamot av Kungl. Musikaliska akademien 

I Dan Lundbergs gärning har tre roller förts samman och befruktat varandra, musikern, forskaren och arkivtjänstemannen, vilket resulterat i omfattande och mångsidiga bidrag till svenskt musikliv och svensk musiketnologi. Framför allt har han ägnat sig åt frågor kring musik och kulturell mångfald, folkligt musikutövande, insamlings- och arkivfrågor, ideologi och identitet i musiklivet. I projektet ”Musikskapandets villkor – mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik” (2009-2012), studerades villkor för kulturskapande och konsekvenser av förändrade sociala och massmediala omständigheterna för minnesinstitutionernas verksamhet. I ”Mixa eller maxa – om kulturarv, identitet och folkbildning” (2011–2014) studerades samlande, arkiverande och ideologi ur idéhistoriskt perspektiv. I ”Utanförskapets röster” (2013–2016) studerade man hur människor i utsatta situationer använder musik för att skapa sammanhang och tillhörighet och för att skapa sammanhang och uttrycka känslor. I det pågående projektet ”Kreativa förflyttningar” (2017-2021) studeras tre musiksfärer i förändring åren 1965-1975: folkmusikvågen, den tidiga proggen och vis- och trubadurscenen.