På Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 9 februari valdes docent Herman Bengtsson till inländsk arbetande ledamot.

Herman Bengtsson är född 1963 och disputerade i konstvetenskap vid Uppsala universitet 1999. Doktorsavhandlingen, Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning, väckte uppmärksamhet för sitt breda kulturhistoriska perspektiv. Där det tidigare främst varit litteratur- och musikforskare som behandlat den höviska kulturen kunde nu en konsthistorisk analys placera in även den materiella och visuella aristokratiska kulturens yttringar i sin relevanta ikonografiska kontext från 1100-tal till 1500-talets början. Dessutom kunde detta främst kontinentala fenomen belysas utifrån inte bara ett svenskt utan ett bredare skandinaviskt perspektiv.

Herman Bengtsson utsågs 2012 till docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Sin huvudsakliga yrkesverksamhet har dock Bengtsson vid Upplandsmuseet och dess forskningsenhet. Han har därvid bl.a. ansvarat för den vetenskapliga dokumentationen och analysen av Uppsala domkyrkobyggnad från det medeltida skedet mellan 1200- och 1400-talen och genom århundradenas förändringar. Bengtsson har här till exempel varit redaktör för domkyrkoprojektets nio slutvolymer. I dessa har han själv medverkat flitigt som forskare och författare.

Idag är Herman Bengtsson även engagerad i projektet Lunds domkyrkas historia. Sedan 2016 är Bengtsson redaktör för tidskriften Fornvännen samt sedan 2017 för Uppland. Årsbok för medlemmarna av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Herman Bengtsson har publicerat ett fyrtiotal vetenskapliga uppsatser och artiklar. Flertalet av dessa behandlar medeltida och kyrkohistoriska forskningsfrågor alltifrån arkitektur till bildkonst och med mentalitethistoriska aspekter av såväl hövisk som folklig karaktär och hanterade med högsta teoretiska och empiriska akribi.