Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 15 september 2021 valdes Jacqueline Van Gent till utländsk arbetande ledamot.

Jacqueline Van Gent, född 1964, är associate professor i historia vid University of Western Australia. Hennes forskningsintressen inbegriper folklig religion, genus, materialitet, framför allt under 1700- och 1800-talen. Hon disputerade på Magic, Body and the Self in Eighteenth-Century Sweden, en avhandling om 1700-talets svenska häxprocesser.

Inom fältet folklig religion har Van Gent också forskat om herrnhutismen och andra missionerande organisationer. Hon har särskilt intresserat sig för lokal respons på missionsverksamhet bland slavar och urfolk i olika delar av världen. Inte minst har hon uppmärksammat känslornas roll i omvändelseprocesser. I sin forskning har hon på ett kreativt sätt utnyttjat ett brett spektrum av källmaterial, från dagböcker till bildkonst.

Den materiella kulturens historia har Van Gent bidragit till att utforska genom att studera koloniala föremåls nya betydelser i aristokratiska och museala sammanhang i Europa. Hon har bland annat deltagit i ett projekt om Museum Stobaeanum med finansiering från Kungl. Vitterhetsakademien. Ett annat projekt har fokuserat på furstehuset Nassau-Oranien, där hon utnyttjat källmaterial som trädgårdar, palats och porslinssamlingar. Även inom fältet känslornas historia har hon gjort betydande avtryck. Sedan år 2017 är hon ordförande för den internationella organisationen Society for the History of Emotions.