Som forskare är Susanne Österlund-Pötzsch (f. 1970) både nyskapande och produktiv. Som framgår av titeln på hennes doktorsavhandling i folkloristik, American Plus. Etnisk identitet hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika (2003), diskuterar hon däri hur finlandssvenskar som emigrerade till Nordamerika under 1800- och 1900-talen använde sin bakgrund som personlig resurs, som tillägg till sin nordamerikanska identitet. 

Efter avhandlingen har hon bland annat intresserat sig för ämneshistoria. I monografin Swedish Folklore Studies in Finland 1828–1918 (2008) undersöker hon, tillsammans med Carola Ekrem, framväxten av folkloristiken som ämne i Svenskfinland. Insamlare, forskarpionjärer och delar av Svenska litteratursällskapets tidiga historia presenteras förtjänstfullt. År 2018 utkom monografin Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots. I boken undersöker Österlund-Pötzsch folkliga rörelsemönster i de nordiska länderna, historiskt men också i samtiden. Folkloristiska teman som genrer, performans och berättande används som analysverktyg för att undersöka gåendet som kulturell praktik Härtill kommer artiklar på svenska men också i internationellt ledande tidskrifter som Ethnologia Europaea, Ethnologia Scandinavica och Journal of Folklore Research. Med artiklarna har hon bland annat bidragit till att förnya folkloristiken genom att framgångsrikt prova analysredskap som hon hämtat utanför disciplinen.

 År 2012 utnämndes Österlund-Pötzsch till docent i folkloristik vid Åbo Akademi. Samma år anställdes hon också som arkivarie vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon har ett stort internationellt kontaktnät, bland annat tack vare vistelser som forskare och lärare i Edinburgh, Sheffield och Göttingen. Vidare är hon medlem av redaktionsråden för två av Akademiens tidskrifter – Arv och Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Som forskare och arkivarie har Österlund-Pötzsch utmärkt sig genom sitt stora engagemang för internationell samverkan – som arkivarie har hon aktivt bidragit till att knyta samman och utveckla samarbetet mellan traditionssamlande arkiv i Europa, som forskare har hon bidragit med att driva och hålla samman flera större projekt.