Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 13 mars 2024 valdes professor Christine Hamm, Bergen, och docent Eija Stark, Helsingfors, till utländska arbetande ledamöter av Akademien. 


Christine Hamm
, född 1971, är professor i nordisk litteratur vid Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Hamms forskningsämnen rör särskilt nordisk romankonst och dramatik från 1800-talet och framåt med fokus på bland annat arbetarlitteratur och melodrama. Teoretiskt intresserar hon sig för områden som genus, genre, klass, psykoanalys och vardagsspråksfilosofi.


Eija Stark
, född 1972, är docent i folkloristik och ansvarig för utvecklingen av Finska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. Som forskare är Stark högst produktiv – hennes digra publikationslista omfattar studier av fattigdomens kultur i Finland, klass och folklorens former, arkiv och minoriteter men också folkloristikens historia i Finland och Norden under efterkrigstiden. Stark har ett omfattande internationellt nätverk. Förutom i Finland har Stark också varit verksam vid flera universitet i Island, Tyskland och USA. (Foto: Emma Suominen, SKS)