Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur maximalt två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Härtill tillkommer bidrag till resor, konferenser eller fältarbeten på 25 000 kronor. Med programmet vill Akademien etablera en långsiktig relation med stipendiaterna, som bl.a. kommer att ges möjlighet att söka ytterligare medel, t.ex. för anordnande av symposium. Utlysningen riktar sig till: 1) Post doc-forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst fyra till sex månader vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek, och 2) Post doc-forskare i Sverige som vill tillbringa fyra till sex månader vid ett utländskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. Sista ansökningsdag: 1 december 2023.

Läs mer

Within the framework of the Bernadotte Programme, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture invites applications for a maximum of two scholarships. These are intended for postdoctoral researchers working within the fields the Academy represents; Swedish folk culture in this context is to be taken in a broad sense. Each award is for SEK 125,000. In addition, there is a grant for travel, conferences, or fieldwork of SEK 25,000. The Academy aims to establish a long-term relationship with the scholarship holders, who will, among other things, be given the opportunity to apply for additional funding, for instance, to organize symposiums. The call is aimed at: 1. Postdoctoral researchers from outside Sweden who wish to spend a minimum of four to six months at a Swedish university or a research-oriented archive, museum or library in Sweden, and 2) Postdoctoral researchers from Sweden who wish to spend a minimum of four to six months at a foreign university or research-oriented archive, museum or library. Applications are to be sent by email and must arrive no later than December 1, 2023.

Read more