Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2017 avsatt 100 000 kronor som bidrag till doktorander vid universitet i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling m.m. och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur. Tilldelade medel skall ha kommit till användning senast 1 september 2018. I annat fall dras medlen in.

Till ansökan om resebidrag skall fogas en specificerad kostnadsberäkning, som upptar delposter för resa, logi och eventuell konferensavgift. Traktamente utgår ej. Av ansökan skall det tydligt framgå hur stort belopp för omkostnader moderinstitutionen årligen ställer till doktorandens förfogande. En redogörelse som visar hur dessa planeras att användas det aktuella året och som därmed visar varför expensmedlen inte räcker för att finansiera den resa för vilken bidrag söks måste finnas med. Denna redogörelse skall vara vidimerad av handledare, prefekt eller ekonomiadministratör vid institutionen.

Ett intyg av handledaren, av vilket avhandlingsarbetets kvalitet och dess relevans för forskningsområdet svensk folkkultur skall kunna klart utläsas, skall också fogas till ansökan. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För beviljat bidrag gäller att det kan rekvireras först när de behöver utnyttjas. Rekvisition av bidrag skall ske av doktoranden, inte av hans/hennes institution.

Den som beviljats medel för forskningsresor m.m. har att inlämna en kortfattad redogörelse (med ekonomisk redovisning) för användningen av medlen senast en månad efter genomförd resa.

Ansökan, för vilken det inte finns någon särskild ansökningsblankett, skall vara Akademien till handa senast 5 oktober 2017 under följande adress:

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2
753 21 UPPSALA

Besked huruvida medel beviljats eller ej lämnas till de sökande i slutet av oktober.

"Benpärlor, utgrävning Nya Lödöse". Foto: Markus Andersson.