Saga och Sed
ISSN 0586-5360

Saga och sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademien grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden men också av andra bidrag som faller inom de forskningsfält som Akademien har att värna om. Som fasta punkter ingår preses hälsningsord vid högtidssammanträdet 6 november liksom hans vid samma tillfälle framförda minnesord över de ledamöter som avlidit under det gångna året, sekreterarens verksamhetsberättelse samt en förteckning över Akademiens ledamöter.

Redaktör:
Fredrik Skott, Akademiens sekreterare, sekreteraren@gustavadolfsakademien.se

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab.
E-post: order@eddy.se. Telefon 0498-253900.
Adress: eddy.se ab, Box 1310, SE-621 24 Visby, Sweden.

Köp eller ladda ned äldre årgångar av Saga och sed.