Studia anthroponymica Scandinavica
ISSN 0280-8633

Den nordiska personnamnstidskriften Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) började ges ut 1983. Utgivningen har nu avslutats med volym 35, 2020, som följer direkt efter 34, 2016. Personnamnsforskning kommer i fortsättningen att inrymmas i de två tidskrifterna (också utgivna av Kungliga Gustav Adolfs Akademien) Namn och bygd och Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

SAS har varit ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen med etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid, har belysts. En av tidskriftens ambitioner har varit att understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi. Varje nummer av SAS innehåller även en recensionsavdelning som behandlar nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen. 

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigerades SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

SAS finns tillgänglig som digital publikation från och med årgång 27, 2009. Äldre årgångar kommer successivt att tillgängliggöras på denna webbplats.

Köp eller ladda ned tidskriften.