Kungl. Gustav Adolfs Akademien har till årets Bernadottestipendiater utsett PhD Kaj Ahlsved, Jakobstad, Finland och PhD Michael Frost, Lewes, East Sussex, UK. De båda stipendiaterna får vardera 125 000 kr.

Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017. Som stipendiat kommer han att arbeta med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han studerar hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Projektet syftar ytterst till att ge en historisk bakgrund till dagens läktarkultur.  

Kaj Ahlsved kommer att bedriva sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Michael Frost disputerade 2018 vid University of Aberdeen. Hans stipendieprojekt har rubriken The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rör biskoparna i den svenska kyrkoprovinsen under senmedeltiden, deras bakgrund, liv och ämbetsutövning. Med ett jämförande perspektiv ska han studera hur deras respektive karriärer avlöpte, hur karriärerna utvecklades och om eventuella skillnader mellan stiften.

Michael Frost kommer att utföra sin forskning vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens stipendier riktas till nydisputerade forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller vetenskapligt arkiv/bibliotek. 

Läs mer om Bernadotteprogrammet