Den nordiska personnamnstidskriften Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) började ges ut 1983. Utgivningen har nu avslutats med volym 35, 2020, som följer direkt efter 34, 2016. Personnamnsforskning kommer i fortsättningen att inrymmas i de två tidskrifterna (också utgivna av Kungliga Gustav Adolfs Akademien) Namn och bygd (från 2020) och den nystartade Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics, med en första årgång planerad 2021.

SAS har varit ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen med etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid, har belysts. En av tidskriftens ambitioner har varit att understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi. Varje nummer av SAS innehåller även en recensionsavdelning som behandlar nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen. 

På Akademiens webbplats finns SAS digitalt tillgänglig från årgång 27, 2009 till årgång 35, 2020.

Köp eller ladda ned tidskriften