Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnaderna (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren.


Läs mer om Bernadotteprogrammet
Läs mer om den aktuella utlysningen